ЮРИСКОНСУЛТ

Референтен номер LA11

Изисквания:
- Висше образование - Магистър по право
- Владеене на английски език, включително и юридическа терминология;
- Опит на подобна позиция - минимум 1 година;
- Познаване на нормативната база в областта на търговското, трудово, гражданско, финансово, дружествено и административно право;
- Креативност, способност за работа под напрежение, умения за работа в екип;
- Комуникативност и умения за водене на преговори;
- Организираност и аналитичност;
- Свободна работа с компютър.


Отговорности:
- Оказва методическа помощ и консултации по въпроси, свързани с прилагането на българско законодателство;
- Организиране и осъществяване на дейност за уреждане на въпроси от договорно - правен характер;
- Правно и административно съдействие в областта на търговското право и трудовите правоотношения;
- Изготвяне на правни становища, съвети и мнения по различни въпроси;
- Участие при подготовката на правила, процедури, образци на документи;
- Участие в преговори с контрагенти на компанията и техни представители с цел установяване на договорни взаимоотношения;
- Правно проучване на нормативната база и разясняване на прилагането на нормативните актове;
- Проверява и участва в изготвяне на стандартни, рамкови договори и общи условия;
- Комуникация и консултиране на директорите и мениджърите на компанията по правни въпроси и др.;
- Процесуално представителство.

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!