Старши Java Програмист

Референтен номер SJD21_1

За „Софтуерната къща” на фирмата търсим да назначим опитен Java програмист.

Считаме ролята на Java програмиста за изключително отговорна, тъй като тя е свързана пряко с нивото и качеството на разработваните от нас софтуерни продукти. От тази роля зависи постигането на оптимални резултати при изпълнението на проекти.

Изисквания
• Общи
 
o Аналитично мислене и способност за намиране на оригинални и ефикасни решения на проблеми;
 
o Общителност, умения за работа в екип и внимание към детайлите;
 
o Спомага за развитието на екипа посредством споделяне на умения и знания;
 
o Желание за постигане на високи резултати и постоянно повишаване на квалификацията, както и бързо и задълбочено усвояване на нови умения и технологии;
 
o Владеене на английски език на техническо ниво;
• Проектиране и разработка на софтуер
 
o Обектно-ориентирано програмиране и дизайн;
 
o Алгоритми и структури от данни;
 
o Шаблони за дизайн (Design Patterns);
 
o Разбиране и прилагане на принципите за създаване на качествен код (Code quality);
• Познания по Java Spring и/или JSF 2
• Познания по Java SE / Java EE;
• Познания по SQL и релационни бази данни;

• Опит в използването на Version Control системи (SVN, GitHub);

Предимства
• Участие като Java Програмист в минали проекти.
• Опит и познания с „cloud-native“ базирани архитектури и технологии (Microservices, MicroProfile, API Gateway, ESB, Kubernetes, Docker);
• Опит и познания в разработката на web услуги (REST, SOAP);
• Познания и опит със следните технологии: Spring, Spring Boot, Spring Cloud, Hibernate, SAML / OpenID Connect, ElasticSearch, EJB, JSF/ Prime faces, JPA, JMS, JAAS, JAX-RS, XML/XSLT/JAX-B, Pentaho Reporting, Jackrabbit;
• Опит и познания с Mobile development (Android);
• Опит и познания с JavaScript frameworks (jQuery, Angular, React, др.);
• Опит в използването на Version Control системи (SVN, GitHub);
• Опит с Java приложни сървъри: Glassfish, JBoss, WebLogic;

• Познания и опит с PL/SQL;
• Опит с някоя от следните бази данни: Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL;
• Опит с NoSQL бази данни (MongoDB или др.);
• Опит в разработката на автоматизирани тестове с JUnit;

• Опит в използването на среди за разработка (IntelliJ Idea);
• Опит в използването на Build & CI/CD системи (Maven, Jenkins, Nexus);
• Опит в провеждането на Code Review и други техники, свързани с повишаване на качеството;

• Опит с прилагането на Agile и/или Scrum практики. 

 

 

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!