Политика за поверителност

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

 

КОИ СМЕ НИЕ? 

СТЕМО ЕООД (наричано оттук нататък СТЕМО) с ЕИК 817080126, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. Николаевска № 48, представлявано от Александър Димитров, Изпълнителен директор и Младен Маркоски, Управител е Администратор на лични данни съобразно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и ISO/IEC 27701:2019 "Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания".

 

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Адрес: ул. Николаевска № 48, Габрово, тел. 066 801951, e-mail: dataprivacy@stemo.bg

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА СТЕМО ЗА ВАС?

За да предостави ефективен достъп до своите продукти/услуги, СТЕМО събира определена информация за Вас:

 • име, телефон, електронна поща, други данни за контакт, населено място, организация - при попълване на някоя от формите (за контакт, за регистрация) на Интернет сайта на СТЕМО www.stemo.bg (Интернет сайта на СТЕМО);
 • ЕГН при банково плащане или покупка на изплащане в е-Магазин PCshop;
 • технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате Интернет сайта на СТЕМО - IP адрес, информация за устройството, от което посещавате Интернет сайта на СТЕМО;
 • бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Относно данните на физически лица, свързани с наши бизнес партньори, моля вижте раздел „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С НАШИ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ (СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ДРУГИ)” по-долу.

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ваши лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си (договорни или законови), както и за изпълнението на други цели, включително, но не само:

 • за да се упражняват правата и/или да се изпълняват задълженията по сключени договори (това би могло да е договор/поръчка между СТЕМО и Вас или договор между СТЕМО и негов бизнес партньор, с който сте свързани) и/или за да се предприемат стъпки във връзка със сключването на такива договори;
 • за да направим възможни достъп и поръчка на продукти/услуги чрез Интернет сайтове на СТЕМО;
 • за да отговорим на Ваши запитвания, мнения, препоръки и/или други съобщения;
 • за да Ви изпращаме/предоставяме определена информация във връзка с отношенията ни с Вас или с наш бизнес партньор;
 • с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • за да спазим законови задължения, които се прилагат спрямо нас.

 

ДЛЪЖНИ ЛИ СТЕ ДА НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

При всички положения, ако не ни предоставите лични данни, които сме поискали, то би могло да не успеем да осъществим една или повече от целите на обработване, описани в настоящата Политика. В някои случаи, предоставянето на лични данни би могло да е законово и/или договорно изискване (в тези случаи, ако данните не бъдат предоставени, биха могли да настъпят съответните последици, предвидени в закона или в договора). Възможно е предоставянето на определени лични данни да е изискване, необходимо за сключването на договор (в тези случаи, ако не се предоставят тези данни, не би могло да се сключи съответния договор).

Ако имате съмнение кои точно данни сте длъжни да ни предоставите, моля отправете такъв въпрос към нас и ние ще Ви отговорим.

 

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СТЕМО ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Ако сте физическо лице, с което сме сключили договор или приели поръчка, или е налице Ваше искане във връзка с бъдещо сключване на договор/поръчка, то СТЕМО обработва Ваши данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори/приети поръчки или за предприемане на стъпки преди сключването на договор.

В някои случаи СТЕМО обработва лични данни след получено ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването – например за целите на директния маркетинг, получаване на бюлетини и др.. Съгласието за обработване на личните Ви данни би могло да бъде предоставено например чрез маркиране на съответно поле (поставяне на отметка) за съгласие на Интернет сайта на СТЕМО, чрез писмена декларация-съгласие при посещение на място в наш офис или по друг начин. Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено както е описано по-долу в раздел „КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?“.

СТЕМО обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, например свързани с търговско-финансови дейности.

СТЕМО може да обработва лични данни и в случай, че има легитимен интерес за това (освен когато пред този интерес преимущество имат интересите или основните права и свободи на физическото лице, които изискват защита на личните данни), например при видеозаснемане на посещението Ви в офисите на СТЕМО

 

ПО КАКЪВ НАЧИН ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

СТЕМО обработва лични данни най-често по следните начини:

 • чрез попълване на форми за регистрация на Интернет сайта на СТЕМО;
 • чрез получаване на Ваши данни от други лица - например когато наши бизнес партньори ни предоставят данни за контакт и други необходими данни за физически лица, свързани с тях (служители, представители и други);
 • чрез попълване на формуляри и декларации. Формулярите се предоставят и попълват в свободна форма или във форма, предоставена Ви на хартиен или електронен носител от СТЕМО;
 • чрез посещение и използване на онлайн платформите за поръчки и Интернет сайтове на СТЕМО;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на Интернет сайта на СТЕМО;
 • чрез обработка на информация за IP адрес, бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

 

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ ПРЕДИ ДА ГИ УНИЩОЖИМ?

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен. Когато решаваме какъв е точният срок за съхранение на данните, ние вземаме предвид техния обем, естеството и чувствителността, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване, целите на обработване, дали те могат да бъдат постигнати чрез други средства и приложимите законови изисквания.

Ако обработваме личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие, ние ще продължим да обработваме данните за срока, за който е дадено съгласието или докато оттеглите съгласието (освен ако след това приложим друго основание за обработване). Независимо от това, бихме могли да  прекратим обработването въз основа на съгласие и по-рано, ако преценим, че вече данните не са ни необходими за съответните цели или по други причини (например, за да не нарушаваме приложимото законодателство).

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 6 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок, и в случай че не съществува друго основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. В такъв случай, от нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените носители, съдържащи личните Ви данни.

Ако обработваме личните Ви данни въз основа на легитимни интереси, СТЕМО ще обработва данните Ви, докато има съответен легитимен интерес.  Ако обработваме данните Ви въз основа на легитимен интерес и Вие възразите срещу обработването на данните Ви, СТЕМО следва да прекрати обработването им, освен ако:

 • докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или
 • обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Ако обработваме личните Ви данни за да спазим наше законово задължение, ние ще продължим да ги обработваме за срока, който е необходим за да спазим законовото задължение (освен ако след това не приложим друго правно основание).

 

НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ.

Възможно е СТЕМО да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • дружества, предоставящи куриерски услуги;
 • компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с Интернет сайта на СТЕМО;
 • публични органи, включително такива, осъществяващи надзорни функции;
 • банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;
 • застрахователни и презастрахователни дружества по кредити и кредитни линии, отпускани от СТЕМО;
 • адвокати, одитори, консултанти, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;
 • трети лица - дружества за събиране на вземания;
 • контрагенти на СТЕМО за изпълнение на задължения, като например ИТ компании, логистика, телекомуникация, консултантски услуги, инкасо, печатни услуги, маркетинг и други;
 • на наши доставчици – когато им предаваме Ваши данни за контакт с цел съответният доставчик да осъществи комуникация с Вас, касаеща обучения, събития и/или маркетингова информация. 

Всяко предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

Във всички горепосочени случаи лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни.

 

Личните Ви данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство и не се предават в други държави („трети държави”), както и на международни организации. Ако се наложи предаване на данни в „трета държава” ние гарантираме, че преди такова предаване е осигурено необходимото ниво на защита на данните в съответната трета държава или при получателя в тази трета държава. Това може да се основава на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните в определена трета държава като цяло. Като алтернатива, предаването на данни може да се основава на т. нар. „Стандартни договорни клаузи”, договорени с получателя, или на други подходящи/приложими гаранции. Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация при поискване (включително как може да се запознаете със съответните текстове/документи, гарантиращи защитата на данните Ви).

 

ПРОФИЛИРАНЕ - ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“.

Интернет сайтът на СТЕМО използва бисквитки. За да се запознаете с Политиката за бисквитки, натиснете тук.

 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С НАШИ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ (СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ДРУГИ).

Ако Вие сте физическо лице, свързано с наш бизнес партньор (негов служител, представител или друго лице), следва да знаете и разбирате как СТЕМО обработва Вашите лични данни във връзка с отношенията между СТЕМО и съответния бизнес партньор (клиент, доставчик и др.).

Често събираме данните Ви от самите Вас. В някои случаи може да получим Ваши данни от Ваши колеги или от други лица, свързани със съответния бизнес партньор. Бихме могли да получим Ваши данни и от публично достъпна информация в търговски регистър и/или от Интернет сайт на наш бизнес партньор, за който работите или с който сте свързани по друг начин. Най-често имаме следните данни за Вас: имена, имейл, телефон, други данни за контакт, Ваша комуникация с нас (напр. получена по имейл).

СТЕМО обработва данните Ви на следните основания:

 • Основание „легитимни интереси” (чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните). Това биха могли да бъдат легитимни интереси на СТЕМО и/или легитимни интереси на съответния бизнес партньор, както следва:
  • за упражняване на правата и/или изпълнение на задълженията по сключени договори между СТЕМО и съответния бизнес партньор;
  • за да се предприемат стъпки във връзка със сключването на договор между СТЕМО и съответния бизнес партньор;
  • за да направим възможна поръчката на продукти/услуги чрез Интернет сайта на СТЕМО;
  • за да предостави СТЕМО достъп до своя Интернет сайт. В тази връзка СТЕМО би могло да показва съдържание, което е относимо и персонализирано (спрямо наш бизнес партньор, с който сте свързани) и ограничено спрямо заложените  критерии;
  • за да отговори СТЕМО на Ваши запитвания, мнения, препоръки и/или други съобщения;
  • предаване на данни за контакт към доставчици на СТЕМО – с цел съответният доставчик да осъществи комуникация с Вас, касаеща обучения, събития и/или маркетингова информация;
  • с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • за да Ви изпраща СТЕМО информация във връзка с отношенията между СТЕМО и негов бизнес партньор, с който Вие сте свързани;
  • основанието „легитимен интерес” не се прилага относно изпращането на информация, за което сме предвидили, че ще използваме основанието „съгласие”. Моля, вижте по-долу за кои случаи сме предвидили, че ще прилагаме основание „съгласие”.
 •   Основание „съгласие” (чл. 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните). Използваме това основание във всички случаи, в които сме Ви уведомили, че съгласието представлява основание за обработване на Ваши лични данни.

Във всички случаи, при които сме предвидили основание „съгласие”, Вие имате право напълно свободно да прецените дали да дадете съгласието си или не. Освен това, ако сте дали съгласие, Вие ще имате право да го оттеглите по всяко време, като това няма да засегне законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. Можете да оттеглите дадено от Вас съгласие по начините, посочени по-долу в раздел „КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?“.

 •  Основание „за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо СТЕМО” (чл. 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на данните). Това се отнася например за данни, съдържащи се в счетоводни документи,  данни, съхранявани за данъчни цели и т.н.

Ако сте физическо лице, свързано с наш бизнес партньор - КЛИЕНТ, прочетете внимателно и следната допълнителна информация, приложима спрямо Вас:

В допълнение към информацията, която СТЕМО предоставя чрез Интернет сайта на СТЕМО, същото осъществява и търговска комуникация с КЛИЕНТА чрез физически лица, свързани с КЛИЕНТА (негови служители, представители и други). Ако Вие сте такова лице, СТЕМО може да използва Ваши данни за контакт, с които разполага, като ще се ръководи от договорните отношения със съответния КЛИЕНТ (с който сте свързани), от неговите интереси, както и от интересите на СТЕМО. Така, Вие обикновено ще получавате и участвате активно в следната комуникация:

 •    Комуникация, за която използваме основание „легитимен интерес”:
  • Комуникация по активиране, промяна и други въпроси, свързани с Вашия потребителски профил (ако имате такъв) в Интернет сайта на СТЕМО.
  • Комуникация по активиране, промяна и други въпроси, свързани с потребителския профил на КЛИЕНТА (ако той има такъв профил) в Интернет сайта на СТЕМО - в случаите, в които Вие управлявате този профил.
  • Комуникация, свързана с направени от КЛИЕНТА поръчки, рекламации, отправени въпроси/искания и други въпроси, свързани с конкретни продажби/сделки, осъществявани от СТЕМО към КЛИЕНТА.
  • Комуникация, свързана с Вашата длъжност и роля при КЛИЕНТА, например с плащания и осчетоводяване - ако Вие сте част от финансово-счетоводния екип на КЛИЕНТА.
  • Всякаква друга комуникация, с изключение на комуникацията, за която използваме основанието „съгласие”.

Ако Вие не желаете да получавате комуникация, за която използваме правно основание „легитимен интерес”, то бихте могли да заявите това пред СТЕМО (да упражните правото си на възражение) като се свържете с нас, както е посочено по-долу в раздел „КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?“. Преди да направите това, Ви препоръчваме да обсъдите този въпрос с КЛИЕНТА, с който сте свързани, защото той може да изисква от Вас да получавате съответна комуникация, с оглед на договора/отношенията му с СТЕМО. Ако въпреки всичко Вие направите пред нас такова възражение за получаване на комуникация, то ние имаме следните права:

 • да удовлетворим Вашето искане; или
 • да не удовлетворим Вашето искане, защото преценяваме, че нашите легитимни интереси или легитимните интереси на КЛИЕНТА, с който сте свързани, имат преимущество пред Вашето искане. За да направим тази преценка, може да решим да се свържем с КЛИЕНТА, за да обсъдим изявено от Вас искане за неучастие в такава комуникация. 
 • Комуникация, за която използваме основание „съгласие”:

Ще осъществяваме определени видове комуникация с Вас, само ако сме получили Вашето съгласие за това. Можете да дадете съгласието си за всеки вид комуникация като отметнете (маркирате) съответното поле за съгласие при регистрацията/активирането на Ваш потребителски профил (потребителски профил, управляван от Вас) в Интернет сайта на СТЕМО или по-късно в самия потребителски профил. Моля, уверете се, че никой друг няма достъп до настройките за съгласие относно комуникация с Вас и, че само Вие ги управлявате. Също така, Вие нямате право да променяте настройките за комуникация между нас и други лица (например в потребителски профил, който не е Ваш). Данните, които ни предоставяте във връзка с даваното от Вас съгласие (например имейл за контакт) следва да са Ваши, а не на други лица. Уведомяваме Ви, че ние ще считаме, че настройките/съгласията за комуникация с Вас са направени от самите Вас. Затова молим да не разкривате паролата си за достъп до потребителския профил на други лица и да ни уведомите незабавно, ако заподозрете или узнаете, че друго лице е дало или оттеглило съгласие за обработване на Ваши данни вместо това да е направено от Вас. При дадено съгласие от Ваша страна за даден вид комуникация, ние ще използваме данните Ви за контакт от Вашия потребителски профил, както и Ваши данни за контакт, получени по други начини. Вашето съгласие може да бъде оттеглено както е посочено в раздел „КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?” от настоящата Политика.

В някои случаи би могло да осъществяваме автоматизирано обработване на Ваши лични данни – автоматична комуникация с Вас във връзка с просрочeни задължения на бизнес партньора ни, с който сте свързан; автоматична комуникация, за която използваме основанието „съгласие“ (по-горе е посочено в кои случаи използваме това основание); автоматична комуникация във връзка с направени поръчки; автоматична комуникация във връзка с активирането, съществуването и/или администрирането на потребителски профил на Интернет сайта на СТЕМО.

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

При спазване на българското и европейското законодателство относно защита на личните данни, включително Общия регламент относно защитата данните, можете да упражните следните права:

 • правото на достъп до личните данни, които СТЕМО обработва за Вас;
 • правото да искате от СТЕМО коригиране/допълване, в случай че установите неточности, непълноти (като се имат предвид целите на обработването) или необходимост от актуализация на личните Ви данни;
 • правото да искате ограничаване на обработката на лични данни в определените от законодателството случаи;
 • правото да искате изтриване на личните Ви данни от СТЕМО, в случай, че са налице условия за това;
 • правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни в определените в законодателството случаи;
 • правото по всяко време да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработване на Ваши данни. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
 • правото да отправите искане за преносимост на личните Ви данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да прехвърлим Ваши лични данни на друг администратор (в определените в законодателството случаи);

За повече информация относно горепосочените права, моля вижте следващия раздел „КАКВО ЗНАЧИ ВСЯКО ОТ ГОРНИТЕ ПРАВА?”.

Можете да упражните всяко от горепосочените права, като се свържете с нас на имейл: dataprivacy@stemo.bg или адрес: гр. Габрово, ул. Николаевска № 48.

В някои случаи са приложими и следните допълнителни възможности за упражняване на правата Ви:

 • ако в изпратено до Вас съобщение е налична опцията unsubscribe (или подобна) бихте могли да се откажете от този вид комуникация (като последвате опцията unsubscribe или подобна). В такъв случай ще се счита, че оттегляте дадено от Вас съгласие за комуникация (ако използваме основанието „съгласие”) или че сте възразили срещу определен вид комуникация (ако използваме основанието „легитимен интерес”);
 • лицата с потребителски профил в Интернет сайта на СТЕМО имат следните допълнителни възможности за упражняване на някои от правата си:
  • те могат да преглеждат лични данни, попълнени в потребителския им профил, както и евентуално да променят паролата си за достъп, като използват функционалностите в потребителския си профил;
  • ако са дали съгласие чрез отмятане/маркиране на съответно поле за съгласие (при регистрацията/активирането на своя потребителски профил или чрез самия потребителски профил), лицата имат право да оттеглят съгласието си по всяко време, като премахнат съответната отметка/маркиране в техния потребителски профил на Интернет сайта на СТЕМО.
  • При подаване на искане за упражняване на някое от правата Ви, ние ще уважим искането, ако преценим, че следва да го направим от гледна точка на приложимото законодателство.

Ако са налице промени, грешки, неточности и/или непълноти в личните Ви данни, молим да ни уведомявате за това, както и да коригирате и/или допълвате данните си в своя потребителски профил (ако имате такъв) на Интернет сайта на СТЕМО. Молим да ни уведомите незабавно, ако заподозрете или узнаете, че е осъществен нерегламентиран достъп до Ваш потребителски профил.

 

КАКВО ЗНАЧИ ВСЯКО ОТ ГОРНИТЕ ПРАВА?

 • Право на достъп до личните данни: това право Ви дава възможност да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така - да получите достъп до данните и определена информация, свързана с тях. Освен това, Вие имате право да получите копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване.
 • Право на изтриване, коригиране/допълване, ограничаване на обработването: право да поискате от СТЕМО да изтрие, коригира/допълни или ограничи обработването на Ваши лични данни.
 • Право на възражение: вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни на основание „легитимен интерес”.
 • Право на преносимост: когато обработването на лични данни става по автоматизиран начин, Вие имате правото да получите отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на СТЕМО, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат. Когато това е технически осъществимо, Вие имате право на пряко прехвърляне на личните данни към друг администратор. Това право следва да се прилага, когато Вие сте предоставили личните си данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради задължение по договор, по който Вие сте страна. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на друго правно основание. Поради самото си естество, това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Вашето право да предавате или получавате отнасящи се до Вас лични данни не поражда задължение за СТЕМО, като администратор, да възприема или поддържа технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.
 • Право да отправите жалба до надзорен орган: в случай че смятате, че обработването на Ваши данни нарушава Общия регламент относно защитата на данните и/или друго приложимо законодателство относно защитата на данните,  Вие имате право да сезирате надзорен орган за това. В България този орган е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; електронна поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg. Вие имате право да сезирате надзорния орган до изтичането на определени срокове. При нарушаване на правата Ви по законодателството относно защитата на личните данни Вие също така имате право да обжалвате действия и актове на СТЕМО по съдебен ред. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред КЗЛД за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

 

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

СТЕМО има право да променя настоящата Политика за поверителност по всяко време. При промени в Политиката за поверителност, на Интернет сайта на СТЕМО ще бъде публикувана нейна актуализирана версия, съдържаща направените промени.

Ако се изисква от приложимото законодателство или ако преценим за необходимо, ние ще отправим до Вас уведомление по подходящ начин (например по имейл) за извършените промени в настоящата Политика за поверителност. В допълнение, бихме могли да Ви уведомим за промени в настоящата Политика за поверителност като поставим съобщения за това в офисите и/или на Интернет сайта на СТЕМО.

С оглед на промените, ще можете да преустановите използването на някои или всички услуги (ако това е възможно и допустимо в конкретния случай от гледна точка на закона, сключени договори и т.н.) и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.

 

Текущата актуализация на Политиката за поверителност влиза в сила от 01.06.2023 г. От тази дата  Политиката за поверителност се прилага за всички съществуващи и бъдещи отношения и всяко съществуващо и бъдещо обработване на лични данни, осъществявано от СТЕМО.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!