Софтуерни проекти

Проекти, реализирани от Софтуерната къща на СТЕМО.

20.05.2013

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд. Реинженеринг и внедряване на територията на страната на Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд (НБДПТЕСФ).

31.03.2009

КОМИСИЯ ПО ДОСИЕТА

Централизиран архив. Проектиране, разработване и внедряване на специализирана информационна система, за нуждите на дирекция „Архив” и отдел САК.

21.04.2008

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Програмен продукт „Управление на риска”. Разработка, инсталиране и интегриране на програмен продукт, предназначен за подпомагане протичането на процеса по управление на риска в Националната агенция за приходите, както и предоставяне на съпътстващи услуги и обучение на специалисти.

28.12.2010

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

Мобилно решение за проверка на лични документи и граничен контрол.

07.10.2010

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

Разработка, инсталиране и интегриране на управленска информационна система (УИС), предназначена за подпомагане на процеса на управление на оперативни програми, съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие, който е част от ЕСФ.

26.03.2010

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Електронен регистър на администраторите на лични данни. Доставка, инсталиране и интегриране на софтуер и хардуер, изграждане на Електронен регистър на Администраторите на лични данни – еРАЛД, интегриране с външни системи и регистри, както и предоставяне на съпътстващи услуги и обучения на специалисти.

03.12.2006

АГЕНЦИЯ ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ

Доставка, адаптиране и внедряване на специализиран за дейността на агенцията приложен софтуер по проект „Обновяване на технологичната среда в Агенция за финансово разузнаване.

16.02.2007

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проектиране, разработка и внедряване на информационна система за превенция и противодействие на корупцията.

20.12.2010

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Пилотен проект е-Правителство - „Интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги”. Проектиране, разработка и внедряване на единна среда за обмен на документи, реализация на електронни услуги, PKI, консултации.

28.07.2014

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Създаване на електронен регистър на всички заинтересовани групи и инструменти за промотиране на разработките на СИСРОГУ (Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление) и нормативната уредба.

24.07.2013

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (ИАРА)

Създаване на Електронен риболовен дневник - система за електронно докладване на данни и контрол.

18.08.2013

ИА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Изграждане на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост.

07.10.2010

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Разработка на портално приложение за достъп до Единното звено за контакт.

30.04.2008

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

Анализ, проектиране, разработване и внедряване на две независими информационни системи - „Лицензиране на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали” и „Лицензиране, регистрация и издаване на разрешителни за търговски сделки с прекурсори”.

30.11.2015

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

Разработка и внедряване на управленска информационна система, предоставяща средства за автоматизиране на процесите по управление на европейските фондове за регионално развитие и информационни услуги към 28-те регионални офиса на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

11.07.2007

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

Изграждане на информационна система за управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Консултантски услуги за подпомагане на работата, експлоатацията и бъдещото развитие на ИС за управление на оперативна програма „Конкурентоспособност”.

15.01.2014

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

Подобряване на административните процеси чрез въвеждане на автоматизирана информационна система.

24.02.2014

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Система за визуализиране в реално време на информация за пристигащи и излитащи полети предназначена за пътниците, обслужвани от Терминал 1.

07.11.2013

ОБЩИНА БУРГАС

Разработване и прилагане на интегриран модел за публична комуникация за Община Бургас чрез Интранет/Екстранет портали и инструменти за онлайн комуникация по проект „Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас”, осъществен с финансовата подкрепа на ОПАК.

27.06.2005

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Разработка, доставка и внедряване на система за управление на релационна база от данни. Анализ и проектиране на единно хранилище за данни DataWarehouse и съответните регистри.

03.01.2008

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Анализ и доклад за оценка на текущото състояние, разработване на вътрешни стандарти за съвместимост на информационните системи.

17.12.2007

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Анализ, внедряване, инсталация, настройка и обучения. Вътрешна информационна страница за нуждите на Министерството на земеделието и продоволствието.

31.10.2001

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Разработка на информационна система за отдел „Агростатистика”, предназначена за събиране, управление и анализ на оперативната информация, получена от регионалните структурите на министерството.

25.09.2008

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Проектиране, разработка и внедряване на програмен продукт „База данни на признатите и временно признати организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации в република България”.

30.07.2008

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

Проектиране и разработка на информационна система за единна база от данни на пощенските адреси в България.

10.06.2008

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Доставка на система за управление на документи, базирана на портал и релационна база от данни, предназначена за обмен и предоставяне на информация в областите метрология, оценяване на съответствието и надзор на пазара.

12.11.2007

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Системен интегратор за „Създаване и внедряване на търговския регистър към Агенцията по вписванията”. Разработване на общи стандарти, консултантски и интеграционни дейности, участие в тестове.

31.08.2015

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Доставка и интегриране на система за планиране, разпределение и контрол на регистрационни табели и ценни образци, използвани в работата на пътна полиция, в т.ч. в процеса на регистрация на превозни средства.

31.05.2016

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на система за визуална полетна информация.

16.06.2016

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

Изграждане на информационна платформа по проект за мониторинг на Черно море.

25.07.2016

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАСА

Регистрационна система за здравноосигурителни събитията при изпълнителите на медицинска помощ чрез биометрични идентификатори на пациентите.

11.02.2019

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Поддържка и развитие на информационната система „Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд ” 2020-2021

01.06.2019

ОПИК

Система за интелигентно управление на акумулатори

12.10.2019

ТОПЛОФИКАЦИЯ - СОФИЯ

Внедряване на SCADA система за мониторинг и управление на абонатни станции

15.02.2019

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

Поддръжка на работоспособността на инфраструктурната среда на системи на електронното управление

08.02.2019

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Усъвършенстване и надграждане на регистрите и информационните системи

01.11.2019

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Система за управление на водите в басейна на река Искър

03.12.2019

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Анализ и архитектура на решение за интегрирано наблюдение на морски води в България

15.03.2020

ДП РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

Софтуер за моделиране на релационни бази данни и процеси на обмен на информация в софтуерни системи

21.05.2020

ДП ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

Интегрирана информационна платформа за българските пристанища

17.07.2020

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ РАЗУЗНАВАНЕ

Софтуер за управление и контрол на автопарк

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!