STEMO implemented SAP ERP 6.0 in the Bulgarian Ports Infrastructure Company.

06.02.2017

На 25 януари 2017г., на специално организирана пресконференция в София, СТЕМО ООД и ДП "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) представиха успешно-внедрената бизнес система по проект „Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система (ИИС) за планиране и управление на ресурсите в ДППИ.

Проектът на стойност 6,4 млн. лв. се изпълнява от СТЕМО, като началото му бе обявено през юни 2016 г. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие (4,56 млн. лв.) и от държавния бюджет на България (0,81 млн. лв.) чрез ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г. ДППИ участва с малко над 1 млн. лв. собствени средства. Стойността на дейностите, извършени от СТЕМО е 5,2 мил. лв.

 

dppi-sap-erp-pressconference

 

ДП "Пристанищна инфраструктура" управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение и предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

Проектът беше изпълнен следвайки методологията за внедряване на SAP ERP системи за планиране и управление на ресурсите - ASAP (Accelerated SAP).

Съгласно използваната методология за внедряване, проектът беше изпълнен в следните 5 фази:

 • Фаза 1 - Подготовка - Project Preparation
 • Фаза 2 - Концепция за внедряване - Business Blueprint
 • Фаза 3 - Реализация - Realization
 • Фаза 4 - Финална подготовка - Final Preparation
 • Фаза 5 - Продуктивен старт - Go-Live and Support

 

След въвеждането на ИИС в ДП "Пристанищна инфраструктура", един от основните постигнати резултати е внедрена и работеща единна интегрирана информационна система за управление на бизнес процесите в предприятието. Системата предоставя достоверна информация в реално време във всички аспекти на финансово измеримите бизнес процеси.

В резултата на имплементирането на SAP решенията в областта на управлението на Националните и Европейски проекти в ДП "Пристанищна инфраструктура“ се постигнаха следните поставени цели:

 • Създаде се единна платформа за планиране, отчитане и контролиране на инвестиционната програма на предприятието;
 • Постигнатите резултати в различните етапи от изпълнението на проекта могат да се анализират и управляват в реално време съобразно поставените проектни цели;
 • Системата осигурява пълно проследяване на текущите проекти през целия им жизнен цикъл.

С внедряването на интегрираната информационна система се реализират мерките за повишаване на ефективността на предприятието и ефективното управление на ресурсите му. Подпомогнат е процесът на планиране и разработване на инвестиционни проекти и ускоряване процеса на изпълнение на проекти в настоящия и следващия програмен период на ОПТТИ. Внедряването на SAP решения за управление на бизнес процесите спомага за подобряване на качеството и ефективността на управление на пристанищната инфраструктура и в бъдеще ще създаде условия за икономически растеж. Системата ще спомогне за постигането на дългосрочните цели за устойчиво развитие и модернизиране на националната транспортна инфраструктура, както и ще се повиши ефективността на работа на структурите на ДППИ.

Внедрени модули:

 • Управление на финанси, счетоводство и управленско счетоводство;
 • Управление и оптимизиране разходите;
 • Управление на приходите;
 • Интегрирано управление на корпоративните дълготрайни активи;
 • Управление на материалното снабдяване;
 • Управление на проекти;
 • Управление на човешките ресурси.

 

Непосредствените резултати след стартиране на продуктивно използването на системата в ДППИ са:

 • Въведени са унифицирани процедури за вземане на решения;
 • Постигната е прозрачност в управлението, чрез пълна проследимост на отделните бизнес процеси;
 • Централизирани са всички данни и анализи в предприятието;
 • Чрез унифицирането на данните и анализите се предостави единна версия на истината при различни отчетни разрези;
 • Системата е интегрирана със специализираните системи на компанията за отчитане на визити. В резултат се елиминират рисковете от грешки при ръчни обработки и изчисляване на такси.

На проведената заключителна пресконференция г-н Ангел Забуртов - Генерален директор на ДППИ, изрази своето задоволство от внедреното иновативно и модерно софтуерно решение, базирано на продукта SAP ERP, което вече работи продуктивно в цялата структура на предприятието: "Моите очаквания са да подобри осезателно качеството и ефективността на управление на пристанищната инфраструктура". Генералният директор акцентира върху ползотворното сътрудничество с изпълнителя СТЕМО, което е една от предпоставките за успешната реализация на проекта.

Г-н Димитър Геров, управител на филиал София на СТЕМО направи кратка ретроспекция на проекта като наблегна на факторите за успешното му приключване, които включват осигуряване на необходимия приоритет на проекта със съответния управленски фокус върху напредъка му, правилното комуникиране към служителите на стратегическата важност на проекта и осигуряване на необходимите ключови експерти. Едни от най-големите фактори за успех, които г-н Геров отбеляза са изключително краткото време за вземане на управленски решения, включително и такива свързани с промени на бизнес процесите в резултат от прилагането на нови добри практики, както и мотивацията и желанието за нови знания и развитие на повечето служители в предприятието.

След представяне на основните акценти по проекта, ръководителите на проекта от страна на бенефициента и изпълнителя, както и на ключови експерти, представиха непосредствените резултати от изпълнение на проекта и реализиране на функционалностите на SAP системата при управление на проекти, бюджети и административно-финансови процеси. Резултатите от внедряването на SAP ERP при интеграцията й със специализираните информационни системи на ДППИ бяха представени от д-р инж. Златко Кузманов, Директор дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море" и демонстрирани в реално време.

 

Latest News

12.04.2021

GROWING TOGETHER!

In 2021, on the occasion of the anniversary of STEMO, we organized an afforestation campaign entitled GROWING TOGETHERI and we made a commitment to afforest 30 decares with new forest plantations in different places in Bulgaria.

18.08.2020

Fujitsu Installs World’s Fastest Supercomputer Technology at German University to Explore Origins of Universe

Researchers at the University of Regensburg in Germany are extending their exploration of the origins of the universe boosted by a new Fujitsu supercomputer, the PRIMEHPC FX700 underpinned by the new Arm-based Fujitsu A64FX processor.

27.01.2020

Project Andromeda Horison2020

STEMO is one of the 19 participants from 9 countries working in the Andromeda Horison2020 European Project

Learn first news about the company and information technologies! Sign up for our newsletter!